Eşti aici

Rugăciuni

 • Rugăciunea unei soţii pentru soţul ei

  O, Doamne Preabunule, Tu mi-ai dat un soţ al zilelor mele pe pământ, părtaş sorţii mele şi sprijinul meu în timpul călăto­riei acestei vieţi. Fă să cunosc că el este cel ce îngrijeşte de mine şi să nu întristez zilele lui niciodată, nici să fiu nemulţumitoare către acela care, cu toate puterile sale mă îngrijeşte şi mă sprijineşte. Fă-mă supusă şi îndatoritoare, ca nu printr-o purtare necuviincioasă, să-i adaug la osteneli şi să-i amărăsc pâinea ce-o câştigă pentru mi­ne şi copiii săi.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la vreme de secetă şi foamete

  Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunea nevrednicului robului Tău. Întoarce-ţi mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Nu ne omorâ cu foamete şi cu sete pe noi, oamenii şi dobitoacele. Ci cu milostivire porunceşte norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească şi să crească iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor şi să se aducă roadele cele de trebuinţă vieţii noastre, ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la vreme de ispită

  Doamne, Doamne, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în rai pe strămoşii noştri Adam şi Eva, spre a le încerca ascultarea şi supunerea, Cel ce, de asemenea, ai îngăduit diavolului să ispitească cu îngrozire şi cu grele suferinţe pe dreptul Iov, robul Tău, pentru ca şi mai lămurit să vădească virtuţile şi credinţa lui întru Tine, Cel ce ai dat îngăduinţă satanei să se apropie cu ispitire de Însuţi Fiul Tău, spre a-L îmbia şi a-L momi cu poftele şi deşertăciunile acestei lumi, pentru ca, înfrânt şi ruşinat, acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele: „înapoia Me

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune pentru fraţi şi surori

  Doamne, Iisuse Hristoase, dul­cele nostru Mântuitor, Care ne-ai poruncit nouă, zicând: „Iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi”, aprinde în întrea­ga mea fiinţă, focul sfânt al dra­gostei de Tine şi de aproapele meu, ca în toate să fac voia Ta. Doamne Sfinte, ţine şi pe fraţii mei (fratele meu) şi surorile mele (sora mea) în această dragoste sfântă, pururea. Dă-le lor înţe­lepciune, sănătate, viaţă bună şi Darul Tău Dumnezeiesc, ca să umble în căile Tale şi să facă cele bineplăcute Ţie.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciunea la icoana Sfântului Ioan Botezătorul

  Sfinte Ioane Botezătorule şi Înainte Mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la sfârşitul lucrului

  Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eşti plinirea tuturor bunătăţilor, Ţie Îţi mulţumesc pentru ajutorul şi sporul ce mi-ai dat la lucrul meu acesta, pe care cu Harul Tău l-am făcut astăzi. Şi acum mă rog Ţie, Doamne, fă ca lucrarea mea să-mi fie de folos. Umple de bucurie şi de veselie sufletul meu şi mă mântuieşte, ca un mult Milostiv şi de oameni iubitor. Amin.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

  Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi făcător de bine.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciunea copiilor la moartea unuia dintre părinţi

  Doamne, Doamne, Cel ce ai ascultat tânguirea lui Iosif, care la moartea lui Iacob a căzut pe faţa tatălui său şi l-a plâns şi l-a sărutat, asemenea şi Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cunoscut dragostea de mamă, căci pe cruce şi în grele chinuri fiind, a văzut pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea alăturea stând şi a zis Maicii Sale: „Femeie, iată fiul tău!”, iar după aceea a zis şi ucenicului: „Iată mama ta!”. Însuţi, întru tot Bunule Stăpâne, caută din ceruri şi vezi jalea şi durerea ce mi-au cuprins astăzi inima şi sufletul.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la timp de boală

  Sfântă mare muceniţă a lui Hristos, Filotee, ne rugăm ţie cu genunchii plecaţi şi cu lacrimi fierbinţi. Adu-ţi aminte de neputinţa firii omeneşti, care cuprinde şi împresoară pe tot muritorul de la naştere, întocmai cu mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuţi şi noi, smeriţii, şi neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoate către Dânsul. Că El Însuşi te-a preamărit şi te-a trimis în această ţară, ca s-o aperi şi s-o păzeşti de toate răutăţile.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune pentru ajutor la examene

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe ro­bul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregă­tit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos aces­tui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău.

  23 Iunie 2015
 • Icoana Mântuitorului Iisus Hristos - catapeteasma Mănăstirii Hurezi

  Rugăciunea la icoana Mântuitorului Iisus Hristos

  Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bună voie ai primit a Te sui cu trupul pe cruce ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Care ai venit să mântuieşti lumea.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciunile de la vremea mesei

  Înaintea gustării de dimineaţă

  Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se  numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

  23 Iunie 2015

Pagini