Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune de călătorie

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Calea, Adevărul şi Via­ţa, Care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fra­ţilor săi, povăţuindu-l pe el în Egipt şi cu blagoslovenia bună­tăţii Tale ajutându-l, l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa la Emaus şi prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătoreşte şi acum cu Darul şi cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii Tăi (numele), care cu umilinţă ne ru­găm Ţie. Şi precum ai trimis, lui Isaac şi lui Tobie, înger paş­nic, împreună-călător, iar călă­toria şi întoarcerea acelora cu pace şi cu bună sporire ai făcut-o, rugămu-ne Ţie, trimite-ne şi nouă, îngeri paşnici, credincioşi, îndreptători, păzitori, ca să ne povăţuiască pe noi după voia Ta. Izbăveşte-ne pe noi de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşi­lor ucigători de oameni, păzeşte-ne viaţa noastră nevătămată şi sufletele curate de toată întinăciunea ni le fereşte. Mişcările noastre sporeşte-le în bine, apu­căturile îndreptează-ni-le şi ne izbăveşte pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. Izbăveşte-ne de dosădirea oamenilor răi şi vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. Dăruieşte-ne nouă pace, sănătate şi Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca spri­jiniţi fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor Tale. Aşa ne ru­găm Ţie, Împărate atotputerni­ce, şi nepomenitorule de rău, Doamne, auzi-ne pe noi smeri­ţii, pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea greşelile noastre. Îmbogăţeşte-ne pe noi cu Darul Tău şi plini de dânsul ne arată, împodobindu-ne cu Dumneze­iasca Ta blagoslovenie, cu mila şi cu bunătăţile cereşti şi pământeşti, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând şi binecuvântând bunătatea Ta cea nemărginită. Că a Ta este stăpâ­nirea, împărăţia, Puterea şi Sla­va, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Alte articole despre: