Eşti aici

Sfântul Sfințit Mucenic Carp Sfântul Sfințit Mucenic Carp
13 Octombrie

Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Carp, Episcopul Pergamului

23 Iunie 2015 / Acatiste

Păstor al turmei lui Hristos, ţi-ai pus viaţa pentru oi, că mucenicie ai răbdat, ca pe cei pierduţi să câştigi, şi la staulul creştin să-i aduci, pentru care şi noi cântăm:  Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Icosul 1

Al Pergamului arhiereu, bine te-ai nevoit să îngrijeşti de Biserica lui Hristos, ca nimeni din credincioşi să nu se piardă şi mai ales celor necăjiţi părinte te-ai făcut, şi aşa ai rămas chipul părintesc, şi pentru noi.
Bucură-te, trâmbiţă a primilor creştini; 
Bucură-te, glas tare în pustia păgână;
Bucură-te, vestirea bună în iadul idolesc;
Bucură-te, mărturisitor al noii credinţe;
Bucură-te, chip al Bisericii noi;
Bucură-te, arhiereu al Noului Legământ;
Bucură-te, totodată părintele celor necăjiţi;
Bucură-te, braţe iubitoare ale celor rătăciţi;
Bucură-te, aflătorule a celor pierduţi;
Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 2-lea

Ca o lumină ai apărut în Pergam, în locurile cu mare negură păgână ce împovăra pe toţi, şi aşa te-ai făcut răsăritul de sus, al cântării de: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Toţi necăjiţii şi oropsiţii, toţi cu duhurile necurate, plini de patimile urâte, toţi au alergat la tine, cărora te-ai făcut părinte primitor, ca cel din Evanghelie.
Bucură-te, înţeleptul Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, aprins de cuvântul cel preasfânt;
Bucură-te, învăpăiat cu duhul înfăptuirii;
Bucură-te, bun început al creştinătăţii;
Bucură-te, desţelinător de buruieni păgâne;
Bucură-te, scoaterea neghinelor rele;
Bucură-te, secerătorul holdei curăţite;
Bucură-te, semănătorul de sămânţă bună;
Bucură-te, grădinarul lucrător;
Bucură-te, scoaterea spinilor din răsaduri;
Bucură-te, paza de pânditorii stricători;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 3-lea

Se clădise Biserica şi toţi cei rătăciţi erau acum binecredincioşi, când iată, groaznică furtună se porni şi prigoana se dezlănţui împotriva celor ce cântau: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Împăratul păgân cu dregătorii lui, cereau tuturor închinarea la idoli, şi tu ca un păstor al lui Hristos, ai fost primul ce ai sărit în apărare.
Bucură-te, păstor ce stă în fruntea turmei;
Bucură-te, că te faci primul apărător;
Bucură-te, că nu te înfricoşezi de lupul răpitor;
Bucură-te, că te lupţi cu vrăjmaşul;
Bucură-te, că nu laşi pe nimeni răpit;
Bucură-te, că tu primul sângerezi;
Bucură-te, că tu primul te jertfeşti;
Bucură-te, că te faci aprig luptător;
Bucură-te, că te faci aprinsă vitejie;
Bucură-te, bărbăţie deodată vădită;
Bucură-te, chip de adevărat păstor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 4-lea

Prigoana nemiloasă a început să ucidă pe mulţi, să chinuie şi să schingiuiască pe cei neclintiţi în credinţă, să oprească pe cei ce cântă: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Tu, sfinte Carp, ca cel mai tare credincios creştin, ai început să strigi şi mai aprins vestirea lui Hristos, ce a înfricoşat pe prigonitori.
Bucură-te, neschimbat de înfricoşarea stăpânitorilor;
Bucură-te, înger pământesc ce nu se teme de rău;
Bucură-te, că nici moartea nu te-a înspăimântat;
Bucură-te, arhiereul jertfei crucii;
Bucură-te, întâi stătător pe scaunul Bisericii;
Bucură-te, întâiul care însuşi se jertfeşte;
Bucură-te, că nu te-ai ascuns de vrăjmaşi;
Bucură-te, că ai stat primul în faţa lor;
Bucură-te, că i-ai oprit să intre în cele sfinte;
Bucură-te, că nu i-ai lăsat să le batjocorească;
Bucură-te, că şi acum opreşti pe cei hulitori;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 5-lea

O, sfinte arhiereule şi mucenice Carp, deosebită cinstire îţi aducem, că păstor bun te-ai vădit şi mucenic adevărat, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Puţină este lauda, dar ştiind neputinţele şi patimile noastre, treci cu vederea cele de lipsă şi ca un bun părinte şi pe noi ne primeşte.
Bucură-te, sabie de duh;
Bucură-te, mărturisitorule neînfricat al lui Hristos;
Bucură-te, luptătorul cu tot răul;
Bucură-te, al poporului îndurător;
Bucură-te, milostiv cu cei necăjiţi;
Bucură-te, plin de iubire faţă de cei rătăciţi;
Bucură-te, al bolilor tămăduitor;
Bucură-te, al săracilor darnic;
Bucură-te, cel ce strigă să vină toţi la Hristos;
Bucură-te, adunarea fierbinte a dragostei;
Bucură-te, dar pământesc pentru cele cereşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 6-lea

În temniţă cu mulţi alţi credincioşi ai fost batjocorit, dar pentru dragostea lui Hristos, toate le-ai suferit şi mult cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Orbirea păgână îi făcea pe prigonitori şi mai înverşunaţi, dar tu în credinţă şi mai hotărât te dovedeai, uimindu-i pe toţi.
Bucură-te, arhiereul lui Hristos, cel vrednic;
Bucură-te, credinţă mai tare ca orice suferinţă;
Bucură-te, cinste nemicşorată de batjocoriri;
Bucură-te, că nici bătăile nu te speriau;
Bucură-te, că nici foamea nu te slăbea;
Bucură-te, hotărâre tare şi învingătoare;
Bucură-te, al multora luminător;
Bucură-te, al răbdării propovăduitor;
Bucură-te, al cuvântului vieţii grăitor;
Bucură-te, teolog şi înfăptuitor;
Bucură-te, învăţător şi însuţi ascultător;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 7-lea

Porunca stăpânitorilor era aspră şi neîngăduitoare, dar tu, sfinte arhiereu al credinţei creştine, tot aşa de neclintit te-ai arătat, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Cu multe momeli căutau prigonitorii să te înşele, ca tu păstorule să-ţi laşi oile şi aşa să le poată răpi.
Bucură-te, râvnitor, ca pe nimeni să nu pierzi;
Bucură-te, apărător cu adevărat al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, predicator puternic al Evangheliei;
Bucură-te, arhiereu între arhierei;
Bucură-te, părinte între părinţi;
Bucură-te, stâlp neclintit al Casei Domnului;
Bucură-te, sprijinitor degrab al celor în nevoi;
Bucură-te, îmblânzirea duşmanilor;
Bucură-te, alungarea demonilor fermecători;
Bucură-te, pavăza creştinilor;
Bucură-te, scut în toate primejdiile;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 8-lea

Chipul arhieresc şi cel mucenicesc au strălucit şi mai mult unul prin altul, de se mirau prigonitorii, cum de puteai să le uneşti în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Sfinte Carp, înălţimea arhieriei Bisericii lui Hristos şi podoaba muceniciei totodată, ne-ai rămas şi nouă chip de mare povăţuire duhovnicească.
Bucură-te, munte al slujirii creştine;
Bucură-te, înălţimea credinţei;
Bucură-te, vulturul teologiei de sus;
Bucură-te, porumbelul botezului de jos;
Bucură-te, bogăţia de Duh Sfânt;
Bucură-te, cetate a lui Dumnezeu;
Bucură-te, zidul mai tare ca piatra;
Bucură-te, grădina bineîngrijită;
Bucură-te, rodire multă şi plină;
Bucură-te, masă tuturor flămânzilor;
Bucură-te, săturarea înfometaţilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 9-lea

Cum ai adunat odinioară pe toţi cei necăjiţi şi lipsiţi şi i-ai făcut credincioşii lui Hristos, aşa şi pe noi ne strânge de pe drumurile patimilor pierzătoare, ca să cântăm şi noi: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Părinte sfinte Carp, eşti pomenit în veci în cartea însângerată a lumii, ca unul dintre cei mari şi căpetenie.
Bucură-te, părinte în ceata tuturor sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, dar al lui Dumnezeu pentru lume;
Bucură-te, şi dar al lumii pentru Dumnezeu;
Bucură-te, slujitor vrednic al altarului preasfânt;
Bucură-te, tu însuţi jertfă pe altar;
Bucură-te, bineprimită mireasmă;
Bucură-te, tămâie binecuvântată de sus;
Bucură-te, cel prin care se alungă toţi demonii vrăjitori;
Bucură-te, luminarea minţii omeneşti;
Bucură-te, deschiderea inimilor înrăite;
Bucură-te, părinte ce pe toţi îi chemi la Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 10-lea

Au obosit păgânii cu muncile şi schingiuirile lor, că mai tare ca acestea te-ai arătat, şi vestirea lui Hristos şi mai mult s-a făcut, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Credinţa creştină în loc să fie distrusă şi mai mult s-a întărit, şi aşa după năvalnica furtună păgână, cerul şi mai senin s-a dezvelit.
Bucură-te, vitejia biruitoare creştină;
Bucură-te, biruinţa ce Hristos o aduce;
Bucură-te, bucuria peste greaua întristare;
Bucură-te, desfătarea după chinurile muceniceşti;
Bucură-te, odihna după muncile cumplite păgâne;
Bucură-te, că pământul are de acum noul rai;
Bucură-te, că păcatul lui Adam s-a spălat;
Bucură-te, că Eva a călcat capul şarpelui;
Bucură-te, că blestemul s-a dezlegat;
Bucură-te, că iarăşi pomul vieţii s-a dăruit;
Bucură-te, Biserica lui Hristos cea triumfătoare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 11-lea

Şi noi adunaţi în Biserica lui Hristos, te cinstim pe tine arhiereule şi mare mucenic, şi cu toţi credincioşii noi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Grea a fost prigoana păgână, şi mai este şi acum răutatea ei ce mereu încearcă să surpe Biserica cea sfântă a lui Hristos, dar avându-vă pe voi, Sfinţilor, va fi mereu biruinţa creştină.
Bucură-te, veghetor al dreptei credinţe;
Bucură-te, că şi noi alergăm la ocrotirea ta;
Bucură-te, că îţi cerem întărirea credinţei;
Bucură-te, că îţi cerem luminarea inimii;
Bucură-te, că îţi cerem ajutor în toate;
Bucură-te, că te rugăm în neputinţele noastre;
Bucură-te, că aducem la tine pe toţi necăjiţii;
Bucură-te, astfel grabnic ajutătorule;
Bucură-te, milostenie părintească;
Bucură-te, bunătate peste fire;    
Bucură-te, braţele primitoare ale iubirii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 12-lea

Cununa nestricată şi nepieritoare ai primit de la Hristos pe care L-ai slujit, ca plata ostenelilor şi bunei credinţe ce ai avut, cântând de acum pururea în ceruri: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Dar nici de noi nu te-ai despărţit, ci şi mai mult de sus de noi te îngrijeşti, ca un adevărat părinte care nu-şi uită fiii săi.
Bucură-te, păstorule şi părinte;
Bucură-te, iubire de nimic împărţită;
Bucură-te, dragoste ce nimic nu uită;
Bucură-te, dăruire pentru toţi;
Bucură-te, şi al copiilor primitor;
Bucură-te, învăţător al tinerilor;
Bucură-te, ocrotitorul fecioarelor;
Bucură-te, sprijinitorul văduvelor;
Bucură-te, că de toţi necăjiţii ai grijă;
Bucură-te, că nimeni nu iese de la tine lipsit;
Bucură-te, părinte, taina cea mare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 13-lea

Şi de la noi, sfinte arhiereule şi mucenice Carp, primeşte această laudă şi cinstire şi nu te scârbi de puţinătatea noastră, că asemenea de demult nu încetezi să primeşti pe toţi necăjiţii în braţele tale preaiubitoare şi părinteşti, în cântarea de: Aliluia! 

Acest condac se zice de trei ori. 

Apoi se zic iarăşi

Icosul 1

Al Pergamului arhiereu, bine te-ai nevoit să îngrijeşti de Biserica lui Hristos, ca nimeni din credincioşi să nu se piardă şi mai ales celor necăjiţi părinte te-ai făcut, şi aşa ai rămas chipul părintesc, şi pentru noi.
Bucură-te, trâmbiţă a primilor creştini; 
Bucură-te, glas tare în pustia păgână;
Bucură-te, vestirea bună în iadul idolesc;
Bucură-te, mărturisitor al noii credinţe;
Bucură-te, chip al Bisericii noi;
Bucură-te, arhiereu al Noului Legământ;
Bucură-te, totodată părintele celor necăjiţi;
Bucură-te, braţe iubitoare ale celor rătăciţi;
Bucură-te, aflătorule a celor pierduţi;
Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul 1

Păstor al turmei lui Hristos, ţi-ai pus viaţa pentru oi, că mucenicie ai răbdat, ca pe cei pierduţi să câştigi, şi la staulul creştin să-i aduci, pentru care şi noi cântăm:  Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Alte articole despre: