Eşti aici

Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara
Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara
Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara
Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara

Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara

6 Iulie 2016 / Acatiste

De Dumnezeu iubitorilor Părinţi, suindu-vă în munţii faptelor bune, locaşuri Preasfântului Duh v-aţi arătat, iar acum ca făclia în sfeşnic luminaţi în lume, Cuvioşilor Neofit şi Meletie; rugaţi-vă lui Hristos-Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

 

Condacul I

Urmând chemarea Mântuitorului întru credinţă, Sfinţii Cuvioşi Meletie şi Neofit, de dumnezeiescul har s-au împărtăşit. Pe aceştia, iubitorilor de Dumnezeu, ca pe rugătorii noștri, să-i cinstim, cântând: Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Icosul I

Chipul îngeresc îmbrăcând în Mănăstirea Cozia, spre înălţimile liniştirii duhovniceşti pururea aţi căutaţi, Sfinţilor Cuvioşi Meletie şi Neofit. Luând, deci, la vremea cuvenită, binecuvântare de la părintele vostru duhovnicesc, v-aţi însingurat în sihăstria Stânişoarei, ca să viețuiți în dragostea Mântuitorului Hristos, pentru care vă lăudăm, zicând:

 Bucuraţi-vă, închinători în duh şi în adevăr;
 Bucuraţi-vă, râuri din Izvorul apei celei vii;
 Bucuraţi-vă, cei ce v-ați lepădat de omul cel trupesc;
 Bucuraţi-vă, făclii ale Duhului în sihăstria Stânişoarei;
 Bucuraţi-vă, inimi aprinse de dragostea Mântuitorului;
 Bucuraţi-vă, păşuni pe care înfloreşte sfinţenia;
 Bucuraţi-vă, flori ale Raiului crescute pe piatra credinţei;
 Bucuraţi-vă, cei înstrăinați de cele deşarte;
 Bucuraţi-vă, ridicare a mâinilor la cele sfinte;
 Bucuraţi-vă, dăruire de sine lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, vestitori ai minunilor Domnului;
 Bucuraţi-vă, luminători ai celor din întuneric;
 Bucuraţi-vă, Sfinţilor Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al II-lea

Dorind să dobândiți Împărăţia lui Dumnezeu, aţi îmbrăţişat nevoinţele pustniceşti, fără a vă mai uita în urma voastră, la deșertăciunile lumii, Sfinţilor. Şi îndelung răbdători arătându-vă în ispite şi necazuri, v-aţi aflat pururea întru aşteptarea venirii Domnului, cântând: Aliluia!

Icosul al II-lea

Frumoasă şi aspră a fost vieţuirea voastră, Părinţilor Cuvioşi Meletie şi Neofit, prin care aţi primit harul înfierii întru Hristos, care a schimbat întristarea voastră în bucurie. Iar ca bucuria voastră să fie deplină, Mântuitorul v-a învrednicit în pustniceştile voastre chilii de milostiva Sa cercetare, pentru care vă lăudăm:

 Bucuraţi-vă, fii ai Tatălui ceresc şi moştenitori ai Împărăţiei cerurilor;
 Bucuraţi-vă, odihnire în pacea Duhului Sfânt;
 Bucuraţi-vă, mlădiţe ale viţei dumnezeieşti;
 Bucuraţi-vă, iubitori de aproapele întru iubirea Mântuitorului;
 Bucuraţi-vă, dragoste în rugăciune ce-şi pune sufletul pentru prieteni;
 Bucuraţi-vă, preschimbare dumnezeiască din adânc a firii;
 Bucuraţi-vă, umblători pe calea cea strâmtă către viaţa veşnică;
 Bucuraţi-vă, sfinţire întru adevărul vieţii;
 Bucuraţi-vă, cuvânt născător de credinţă în inimi;
 Bucuraţi-vă, credinţă pecetluită cu Sfântul Duh al făgăduinţei;
 Bucuraţi-vă, cunoaştere luminată de taina voii lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, vedere a nădejdii chemării de sus;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al III-lea

Prin nevoinţe mai presus de fire v-ați învrednicit de lumina Duhului Sfânt, Cuvioşilor Meletie şi Neofit, trupul păcatului biruind. Deci, primind înfierea cea de sus, nedespărţiţi v-aţi arătat de iubirea Mântuitorului. Pentru aceasta, ajutaţi-ne să ne izbăvim din robia stricăciunii, ca să cântăm împreună cu voi Domnului: Aliluia!

Icosul al III-lea

De povara păcatului lepădându-vă, Sfinţilor Meletie şi Neofit, jertfă vie şi vase de cinste ale Sfântului Duh v-aţi arătat, sârguitori făcându-vă în suirea pe scara Raiului. Deci, prin harul ce vi s-a dat, revărsaţi lumina cunoştinţei și peste cei ce cu credinţă vă laudă, zicând:

 Bucuraţi-vă, cei ce sunteți pârgă a monahilor Coziei;
 Bucuraţi-vă, dragoste dumnezeiască ce îmbrăţişează toată lumea;
 Bucuraţi-vă, alipire de Părintele luminilor întru lumină;
 Bucuraţi-vă, flămânzire şi însetare pentru iubirea lui Hristos;
 Bucuraţi-vă, rugăciune neîncetată în taina inimii;
 Bucuraţi-vă, necontenită slujire a voii lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, cercetare de sine în toată vremea în lumina Duhului;
 Bucuraţi-vă, îndelungă răbdare în încercări şi suferinţe;
 Bucuraţi-vă, împlinitori ai cuvântului dumnezeiesc;
 Bucuraţi-vă, lucrători spre zidirea aproapelui;
 Bucuraţi-vă, locaşuri ale puterii lui Hristos;
 Bucuraţi-vă, umblători în libertatea Duhului;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al IV-lea

Cu înfrânarea aţi veştejit odrăslirile patimilor, fericiţilor Meletie şi Neofit, şi, mutându-vă mintea la cele cereşti, v-aţi împărtăşit din izvorul de apă curgătoare spre viaţa veşnică, neîncetat cântând Domnului: Aliluia!

Icosul al IV-lea

În peşteri de piatră aţi vieţuit cu trupul, Cuvioşilor, iar cu sufletul pe Piatra Hristos v-aţi întărit, făcându-vă pietre vii ale Bisericii. Drept aceea, rănile păcatelor noastre le vindecaţi prin rugăciunile voastre către Dumnezeu, revărsând milostivirea Lui peste noi, cei ce cântăm:

 Bucuraţi-vă, cei ce prin postire ați stins poftele trupului;
 Bucuraţi-vă, rugăciunea ce opreşte patima ochilor;
 Bucuraţi-vă, smerenie ce surpă trufia vieţii;
 Bucuraţi-vă, cei ce aţi plâns pe pământ, iar acum vă veseliţi în cer;
 Bucuraţi-vă, cei ce ați alungat frica morţii, prin dumnezeiasca dragoste;
 Bucuraţi-vă, cunoaştere statornicită în iubire;
 Bucuraţi-vă, vedere prin credinţă;
 Bucuraţi-vă, părtaşi la Pătimirile Domnului;
 Bucuraţi-vă, cei învredniciți și de harul Învierii Lui;
 Bucuraţi-vă, mărturisire prin ascultarea de Cuvântul întrupat;
 Bucuraţi-vă, cei ce v-ați dezbrăcat de omul cel vechi;
Bucuraţi-vă, cei îmbrăcați întru Hristos prin botez;
Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al V-lea

Punând hotar păcatului şi biruind stricăciunea trupului, fericiţilor Părinţi, ați lepădat haina simțirilor pământești, moștenită de la Adam cel căzut, și, luptându-vă cu armele credinţei, aţi primit de la Stăpânul vieţii veşmântul de lumină al dumnezeiescului har, pentru care cântaţi pururea Domnului: Aliluia!

Icosul al V-lea

Locul oilor necuvântătoare l-aţi făcut sălaş al nevoinţelor călugăreşti şi rug de jertfă duhovnicească, întemeind dincolo de stânci Schitul Stânişoara, Cuvioșilor. Deci, prin rugăciune scoţând apă din piatră seacă, aţi slăvit pe Dumnezeu, Piatra care izvorăşte râuri de viaţă veşnică. Pentru aceasta vă lăudăm, zicând:

 Bucuraţi-vă, priveghere născătoare de trezvie duhovnicească;
 Bucuraţi-vă, credinţă văzătoare a tainelor cereşti;
 Bucuraţi-vă, tărie a nădejdii şi iubirii veacului ce va să fie;
 Bucuraţi-vă, călăuzitori pe calea cea strâmtă spre mântuire;
 Bucuraţi-vă, vindecători ai dezbinărilor dintre oameni;
 Bucuraţi-vă, stâlpi de foc în pustie şi rugători pentru noi în veşnicie;
 Bucuraţi-vă, candele ale învierii celei de a doua veniri;
 Bucuraţi-vă, milostivire nesecată faţă de cei din viaţa călugărească;
 Bucuraţi-vă, alungători ai duhurilor rele;
 Bucuraţi-vă, ocrotitori ai credincioşilor;
 Bucuraţi-vă, îndrumători ai ierarhilor şi ai preoţilor;
 Bucuraţi-vă, văzători ai celor creşti şi călăuzitori ai celor de pe pământ;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al VI-lea

Toţi nevoitorii din mănăstirile Olteniei, pe voi, Sfinţilor Meletie şi Neofit, vă au ca părinţi duhovniceşti şi, prin rugăciunile voastre, primesc bucuria mângâierii dumnezeieşti, cântând împreună cu voi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al VI-lea

În peșterile pământului v-ați nevoit, Sfinţilor Cuvioşi Meletie şi Neofit, și, covârşind trupurile voastre cu puterea duhului, v-ați sfințit firea omenească și ați binecuvântat pământul țării noastre. Pentru aceasta, după mutarea la cele de sus, izvorându-ne râuri de vindecări şi de minuni, primiți de la noi laudele acestea:

 Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi învrednicit strălucirii Raiului;
 Bucuraţi-vă, fii ai Bisericii Ortodoxe şi ai Împărăţiei cerurilor;
 Bucuraţi-vă, cei ce, prin credinţă lucrătoare, puterea Duhului aţi dobândit;
 Bucuraţi-vă, alinători ai bolilor şi sprijinitori ai săracilor;
 Bucuraţi-vă, izbăvitori de multe încercări şi nevoi;
 Bucuraţi-vă, smerenie în care sălăşluieşte chipul slavei dumnezeieşti;
 Bucuraţi-vă, rugăciune învăpăiată de Duhul Sfânt sub candelă aprinsă;
 Bucuraţi-vă, ocrotitori ai orfanilor şi sprijinitori ai familiilor creştine;
 Bucuraţi-vă, altare ale jertfei duhovniceşti;
 Bucuraţi-vă, cei ce ați simțit pururea că stați înaintea lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, inimi în care bate taina veşniciei;
 Bucuraţi-vă, pătimitori pentru dragostea lui Hristos;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al VII-lea

Nevoinţele vi le-aţi tăinuit înaintea oamenilor, Cuvioşilor, lepădând mărirea pământească, dar Domnul slavei, Cel ce pe toate le vede şi le ştie, v-a învrednicit de lumina cea nepieritoare, înălțându-vă la cele veșnice, ca împreună cu toți Sfinții să-I cântaţi: Aliluia!

Icosul al VII-lea

Flămânzind şi însetând după cele cereşti, fericiților, aţi biruit, cu nevoința și cu smerita cugetare, patimile cele pierzătoare de suflet ale mândriei şi ale slavei deşarte, iar acum vă îndestulaţi întru fericirea făgăduită de Hristos Domnul, pentru care vă lăudăm, zicând:

 Bucuraţi-vă, cei ce, prin înfrânare, aţi intrat pe poarta doririi dumnezeieşti;
 Bucuraţi-vă, pustnici care ați fugit de zgomotul lumii în liniştea inimii;
 Bucuraţi-vă, inimi ce odrăslesc prin lacrimi taina mântuirii;
 Bucuraţi-vă, ocrotitori ai monahilor și ai sihaştrilor;
 Bucuraţi-vă, povăţuitori ai celor nevoitori în rugăciunea inimii;
 Bucuraţi-vă, liturghisitori în neîncetata Liturghie cerească;
 Bucuraţi-vă, ostenitori din muntele vederii lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, cei aleşi de dragostea Duhului Sfânt;
 Bucuraţi-vă, pilde de sfinţenie pentru noi toți;
 Bucuraţi-vă, cei ce ne izbăviți de cumplita deznădejde;
 Bucuraţi-vă, daruri ale iubirii Maicii Mântuitorului Hristos;
 Bucurați-vă, cei purtați spre înălțimi duhovnicești;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al VIII-lea

Fericiţi sunteţi voi, Cuvioșilor Părinţi, că aţi iubit pe Dumnezeu mai presus de toate şi aţi lucrat, în vremuri grele şi înşelătoare, cele de folos pentru sufletele voastre, cântând pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al VIII-lea

Asprimea locului de nevoinţă aţi răbdat-o, Cuvioşilor, cu sălăşluirea minții în grădina Cuvântul lui Dumnezeu, inimile voastre ajungând la lărgimea Duhului. Pentru aceasta, gustând din bucuria cea veşnică a Preasfintei Treimi şi bucurându-vă întru lumina cea neapropiată împreună cu Îngerii, laude vă aducem, cântând:

 Bucuraţi-vă, dreptare pentru cei ce doresc viaţa călugărească;
 Bucuraţi-vă, pilde de încredinţare în mâinile lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, cei ce pururea aţi pomenit binefacerile Lui;
 Bucuraţi-vă, păzitori evlavioşi ai poruncilor Domnului;
 Bucuraţi-vă, vestitori ai voii Lui;
 Bucuraţi-vă, povăţuitori ai fiilor duhovniceşti în vreme de încercare;
 Bucuraţi-vă, deschizători prin pocăinţă a uşilor Împărăţiei cereşti;
 Bucuraţi-vă, ocrotitori ai dascălilor şi ai învăţăceilor;
 Bucuraţi-vă, învăţători înţelepţi ai judecătorilor credincioşi;
 Bucuraţi-vă, închinători la altarul ceresc pentru noi cei păcătoşi;
 Bucuraţi-vă, vrednici apărători ai dogmelor dumnezeieşti;
 Bucuraţi-vă, împreună cu Dumnezeu, ziditori ai inimilor credincioşilor;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al IX-lea

Firea noastră slăbită de păcat, moştenită de la Adam cel dintâi, și voi ați purtat-o, Cuvioşilor Părinţi, dar prin harul Duhului Sfânt v-ați făcut biserici ale Dumnezeului Celui viu, și părtași ați fost îndumnezeirii lucrate în firea noastră prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Căruia Îi cântați pururea: Aliluia!

Icosul al IX-lea

Cine poate să mărturisească nevoinţele voastre, fericiţilor pustnici, şi cine va putea spune luptele voastre cu duhurile cele viclene, pe care numai prin credinţă neclintită în milostivirea lui Dumnezeu le-aţi biruit. Drept aceea cântăm:

 Bucuraţi-vă, cei ce aţi supus trupul sufletului;
 Bucuraţi-vă, următori ai voii lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, cei asemenea cu Îngerii prin nevoinţe;
 Bucuraţi-vă, că aţi ajuns la desăvârşita iubire de Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, limanuri ale liniştirii pentru cei ce se ostenesc;
 Bucuraţi-vă, cei milostivi faţă de lumea mult înviforată;
 Bucuraţi-vă, braţe părinteşti pentru fiii cei risipitori;
 Bucuraţi-vă, tămăduitori ai neputinţelor omeneşti;
 Bucuraţi-vă, vorbitori de taină cu Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, mărturii de dreaptă credinţă;
 Bucuraţi-vă, trupuri făcute pământ nou prin Sfânta Cuminecătură;
 Bucuraţi-vă, suflete făcute cer dumnezeiesc;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul X-lea

Prin dumnezeiasca voie, un călugăr din obștea Stânişoarei a găsit trupul tău răposat în peșteră, Sfinte Cuvioase Neofit, dar aducându-le la mănăstire, i-ai poruncit noaptea în vis să le întoarcă în locul nevoinţelor tale, unde pururea ai cântat Domnului: Aliluia!

Icosul al X-lea

Cu curgerile lacrimilor voastre aţi lucrat pustiul cel neroditoare din sihăstria Stânişoarei și cu suspinele cele dintru adânc ostenelile voastre le-aţi făcut roditoare; și aţi fost luminători călugărilor, strălucind cu minunile, Cuvioşilor Părinţi Meletie şi Neofit. Pentru aceasta vă lăudăm, cântând:

 Bucuraţi-vă, ostenitori în taina sfinţeniei lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, dezlegătorilor de blesteme şi de legături nedezlegate;
 Bucuraţi-vă, vindecători ai celor ce vin la pocăinţă;
 Bucuraţi-vă, purtători de Duhul Sfânt și neumbriţi de moarte;
 Bucuraţi-vă, îndelung-răbdători până la sfârşitul vieţii;
 Bucuraţi-vă, purtători ai Crucii Domnului întru nevoinţ;
 Bucuraţi-vă, următori ai Mântuitorului Hristos;
 Bucuraţi-vă, părtași la veghea fecioarelor înţelepte;
 Bucuraţi-vă, ocrotitori ai celor suferinzi;
 Bucuraţi-vă, tămăduitori ai celor cuprinși de bolnavi fără vindecare;
 Bucuraţi-vă, mângâietori ai celor orfani;
 Bucurați-vă, călăuzitori ai străinilor;
 Bucuraţi-vă, purtători de grijă ai celor singuri;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al XI-lea

Purtătoare de lumină este pomenirea voastră, Sfinţilor Meletie şi Neofit, că pe căile dreptăţii înţelepciunea lui Dumnezeu v-a purtat şi pe oameni i-aţi iubit cu iubirea Mântuitorului Hristos, Căruia după vrednicie Îi cântați: Aliluia!

Icosul al XI-lea

Cine poate să înţeleagă sfatul lui Dumnezeu sau să pătrundă voia Lui cea sfântă decât numai voi, Sfinţilor, care v-aţi făcut inimile curate prin nevoinţe, iar acum în ceruri vedeţi pururea slava Preasfintei Treimi. Pentru aceasta, vă lăudăm, zicând:

 Bucuraţi-vă, aflători ai liniştii inimii;
 Bucuraţi-vă, lucrători spre slava lui Dumnezeu;
 Bucuraţi-vă, aducători de mulţumire Preasfintei Treimi;
 Bucuraţi-vă, alipire de Domnul prin cuvânt şi fapte bune;
 Bucuraţi-vă, propovăduitori ai Crucii Domnului;
 Bucuraţi-vă, pietre vii ale Bisericii noastre Ortodoxe;
 Bucuraţi-vă, libertate a omului duhovnicesc dobândită prin har;
 Bucuraţi-vă, cei ce sunteți bună mireasmă Domnului Hristos;
 Bucuraţi-vă, cei ce aţi purtat în trup pătimirea Mântuitorului;
 Bucuraţi-vă, cei ce ați primit de sus putere în slăbiciunea omenească;
 Bucuraţi-vă, trupuri sfinţite prin jertfă;
 Bucuraţi-vă, suflete în care străluceşte slava veacului viitor;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Condacul al XII-lea

Talanții încredințați vouă i-aţi înmulţit însutit şi, biruind prin ascultare toate ispitele celui viclean, Cuvioşilor Părinţi Meletie şi Neofit, aţi cunoscut iubirea Preasfintei Treimi cea mai presus de toată cunoştinţa, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al XII-lea

Nu numai prin viaţă ci şi prin moarte s-a preaslăvit Domnul în trupurile voastre, fericiţilor Meletie şi Neofit, ca să se arate lumii chipul vieţii celei veşnice, întru plinătatea Trupului Mântuitorului Hristos, pentru care vă lăudăm:

 Bucuraţi-vă, păzitorilor ai sfintelor predanii ortodoxe;
 Bucuraţi-vă, slujitori ai Dumnezeului Celui viu;
 Bucuraţi-vă, luptători împotriva păcatului până la sânge;
 Bucuraţi-vă, jertfe aduse iubirii Preasfintei Treimi;
 Bucuraţi-vă, primitori ai cununii vieţii veşnice;
 Bucuraţi-vă, bărbăţi desăvârşiţi în războiul nevăzut;
 Bucuraţi-vă, cei ce întoarceți pe cei rătăciți;
 Bucuraţi-vă, ajutători în necazuri şi nevoi;
 Bucuraţi-vă, ocrotitori ai pustnicilor;
 Bucuraţi-vă, iconomi ai harului dumnezeiesc;
 Bucuraţi-vă, ocrotitori ai Olteniei, împreună cu Sfinții Cuvioși Grigorie, Nicodim, Antonie şi Irodion;
 Bucuraţi-vă, rugători pentru noi, alături de Sfinţii Ierarhi Nifon, Antim şi Calinic;
 Bucuraţi-vă, Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri cuvântătoare ale Preasfintei Treimi!

Codacul al XIII-lea

 O, Sfinţilor Cuvioşi Meletie şi Neofit, monahi nevoitori şi purtători de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, cei ce suntem cuprinşi de multe încercări şi suferinţe, ca, avându-vă pe voi ocrotitori și călăuzitori spre Împărăţia cerurilor, să dobândim bucuria cea veşnică și să cântăm Preasfintei Treimi împreună cu voi: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori, după care se citește iarăși Icosul întâi, apoi rostim această:

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, Te-ai făcut om din Preacurata Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, şi prin jertfa şi învierea Ta toată lumea ai luminat-o şi ai adus-o la închinarea cea adevărată, Însuți, îndurate Doamne, Ţi-ai arătat slava Ta în plăcuţii Tăi Meletie şi Neofit şi prin ei ai binecuvânat locurile de închinare din sihăstria Muntelui Cozia. Deci, Tu, Stăpâne Sfinte, învrednicindu-i pe aceşti slujitori ai Tăi de darurile Preasfântului Duh, şi pe noi ne-ai miluit prin roadele ostenelilor lor, ca o încununare a iubirii Tale faţă de neamul omenesc. Pentru aceasta Te rugăm ca, prin rugăciunile acestor Sfinți Cuvioşi Părinţi, să primim de la Tine daruri duhovniceşti spre mântuirea noastră și spre folosul Bisericii Tale.

Iară voi, Cuvioșilor Părinţi, precum în dar aţi luat daruri de la Dumnezeu, în dar daţi-ne şi nouă, ca, prin rugăciunile voastre, să ajungem şi noi la cunoştinţa slavei celei adevărate şi să ne învrednicim, împreună cu voi, a ne sălășlui în lumina cea neapropiată a Împărăţiei cerurilor. Primiţi smerita noastră cântare de laudă şi  duceţi rugăciunile noastre la Mântuitorul Hristos ca pe o ofrandă sfântă, ca, păstrând legătura dragostei neîntrerupte cu voi, să ne facem părtaşi, cu toţi Sfinţii, de slava şi bucuria Preasfintei Treimi în vecii vecilor. Amin!

Alte articole despre: