Eşti aici

Examen de selecţionare pentru transferarea preoților la parohiile din mediul urban

1 Septembrie 2022 / Administrativ

Marți, 4 octombrie 2022, Arhiepiscopia Râmnicului organizează examen de selecţionare pentru transferarea preoților la parohiile din mediul urban​. 

 

Examenul de intrare în oraş se desfășoară în temeiul art. 124, alin. (1) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi HSS nr. 3227/10 mai 1991, 511/1992, 4274/1993, 7320/1998, 1438/1999, 6846/1999, 5014/2001, 5504/2011 şi în baza Hotărârii nr. 2248 din 06 august 2019 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei privind tematica pentru ocuparea unui post de preot în municipii şi oraşe.

1. Condiții pentru selecţionarea preoţilor în municipii şi oraşe:

          - 5 ani vechime în preoţie (art. 124, alin. 1 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române + Hot. Sf. Sinod 6846/1999);

          - obligativitatea cursurilor de definitivat (Hot. Sf. Sinod 6846/1999);

          - să nu aibă impedimente canonice  (Hot. Sf. Sinod 3227/1991);

          - să nu fi avut sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani (Hot. Sf. Sinod 3227/1991; nr. 511/25 ian. 1992; nr. 545/5 martie 2003; nr. 1199/9 iulie 2008);

          - media se calculează astfel: (M studii + ultimul grad profesional + M administrativă pe ultimii 5 ani) : 3. Nota minimă de admitere: 8,51 (Hot. Sf. Sinod 3227/1991); 

          - să aibă cel puţin 5 ani de la ultimul transfer (art. 124, alin. 2 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române).

2. Examenul de selecţionare va consta în:

a) Întocmirea unui memoriu privind activitatea pastorală, misionară şi gospodărească desfăşurată în ultimii 5 ani de către candidat, document certificat de protoiereu şi avizat de Chiriarhul locului, urmând a fi prezentat în faţa Comisiei şi notat de membrii acesteia;

b) O probă scrisă cu subiect formulat din domeniul teologiei dogmatice, pastorale şi misionare;

c) Susţinerea unei predici (maxim 15 min.);

d. Susţinerea unei cateheze (30 de min.);

e. Practică liturgică.

3. Subiectul pentru proba scrisă se va extrage din urnă de către unul dintre candidaţi.

4. Sunt declarați admiși candidaţii care obţin minim  nota 8,51, calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la probele a, b, c, d şi e.

Media obținută la examenul de selecţionare este valabilă un an de la data susţinerii, indiferent de parohia pentru care preotul sau diaconul respectiv se înscrie la concurs (HSS nr. 4277/7 iulie 1993).

5. Preoţii care au doar studii seminariale nu vor putea candida.

6. Vor susţine examenul și preoții care dețin titlul de doctor în Teologie (Hotărârea Sf. Sinod nr. 5014/2001).
7. Fiii duhovnicești ai Eparhiei Râmnicului au prioritate.

8. Dosarul de concurs va cuprinde:

* Cerere adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;

* Curriculum vitae;

* Copie CI;

* Copii acte studii (diplomă/ foaie matricolă/ supliment descriptiv);

* Adeverinţă care atestă vechimea în preoţie (minim 5 ani);

* Copii certificate grade profesionale clericale (definitivat, gradul II şi gradul I, după caz);

* Documentul eliberat de Centrul Eparhial care atestă că nu i-au fost aplicate sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;

* Memoriu privind activitatea pastorală, misionară şi gospodărească din ultimii 5 ani, certificat de protoiereu, însoțit de lista publicaţiilor (cărţi, studii, articole, predici, cateheze, alte materiale de interes bisericesc), lista conferinţelor susţinute, dovezi privind participarea la emisiuni radio şi TV (în special la Radio Trinitas şi Trinitas TV, dar şi la alte posturi, cu binecuvântarea chiriarhului).

- Dosarele de concurs se depun la Sectorul Administrativ-Bisericesc, în perioada 3 septembrie – 3 octombrie 2022.

9. Desfăşurarea examenului:

Examenul se desfășoară la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, Așezământul „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, Sala Emaus.

Proba scrisă: marți, 4 octombrie 2022, începând cu ora 9.00;

Proba orală: marți, 4 octombrie 2022, începând cu ora 14.00. 

TEMATICA PENTRU CONCURS

     Teologie dogmatică şi Misiologie

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, cele două izvoare ale Revelaţiei divine;
 2. Descoperirea Sfintei Treimi în Vechiul Testament şi în Noul Testament,
 3. Crearea lumii nevăzute şi văzute. Crearea omului;
 4. Căderea în păcat. Urmările păcatului strămoşesc;
 5. Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi Unirea ipostatică;
 6. Întreita slujire a Mântuitorului, Răstignirea şi Învierea Lui;
 7. Sfântul Duh şi lucrarea Sa în Biserică. Cincizecimea în actualitate;
 8. Har, credinţă şi fapte bune, condiţiile subiective ale mântuirii;
 9. Învăţătura despre Biserică, însuşirile Bisericii şi Ierarhia Bisericească;
 10. Învăţătura ortodoxă despre moarte. Judecata particulară, rugăciunile pentru cei morţi,
 11. A doua venire a Domnului şi Judecata obştească, combaterea învăţăturilor eretice despre A Doua Venire;
 12. Taina Sfântului Botez;
 13. Taina Mirungerii;
 14. Taina Sfintei Euharistii;
 15. Taina Preoţiei;
 16. Taina Pocăinţei;
 17. Taina Sfântului Maslu;
 18. Taina Sfintei Cununii;
 19. Preacinstirea Maicii Domnului;
 20. Cinstirea Sfintei Cruci în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţi;
 21. Cinstirea Sfintelor icoane;
 22. Cinstirea sfinţilor şi a Sfintelor Moaşte;
 23. Cinstirea Duminicii în Sfânta Scripură şi la Sfinţii Părinţi.

Bibliografie:

 1. Teologia Dogmatică şi Simbolică, Manual pentru Facultăţi de Teologie, Vol. I + vol. II, Editura Renaşterea, 2008.
 2. Îndrumări Misionare, Bucureşti, 1986.
 3. Călăuza creştină. Sectologie, P. David, Curtea de Argeş, 1994.
 4. Învăţătura de credinţă a Bisericii, Bucureşti, 2000. Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Craiova, 2010.
 5. Iconomia plinirii vremilor în Hristos, Craiova, 2013.
 6. Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, Craiova, 2014.
 7. Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul, Craiova, 2015.
 8. Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii, Craiova, 2018.

PREDICI

 1. Predică la Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma);
 2. Predică la Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii);
 3. Predică la Duminica a 11 –a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv),
 4. Predică la Duminica a 13 –a după Rusalii (Pilda lucrătorilor celor răi);
 5. Predică la Duminica a 19 – a după Rusalii (Iubirea vrăjmaşilor);
 6. Predică la Duminica a 22 – a după Rusalii (Bogatul nemilostiv);
 7. Predică la Duminica a 25 – a după Rusalii (Pilda Samarineanului milostiv);
 8. Predică la Botezul Domnului (6 ianuarie);
 9. Predică la Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan (30 ianuarie);
 10. Predică la Întâmpinarea Domnului (2 februarie);
 11. Predică la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai);
 12. Predică la Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie);
 13. Predică la Schimbarea la Faţă (6 august);
 14. Predică la Adormirea Maicii Domnului (15 august);
 15. Predică la Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie);
 16. Predică la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie);
 17. Predică la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 octombrie);
 18. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie);
 19. Predică la Sfântul Apostol Andrei (30 decembrie);
 20. Predică la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie);
 21. Predică la Taina Sfântului Botez;
 22. Predică la Taina Sfintei Cununii;
 23. Cuvânt la instalarea în parohie;
 24. Cuvânt la vizita ierarhului în parohie;
 25. Cuvânt la deschiderea anului şcolar.

CATEHEZE

 1. Despre Sfânta Scriptură;
 2. Despre Sfânta Tradiţie;
 3. Despre Taina Sfântului Botez;
 4. Despre Taina Sfintei Împărtăşanii;
 5. Despre Taina Pocăinţei;
 6. Despre Taina Sfântului Maslu;
 7. Despre calendarul bisericesc şi stilism;
 8. Despre serbarea Duminicii;
 9. Despre Preacinstirea Maicii Domnului;
 10. Despre cinstirea sfinţilor;
 11. Despre cinstirea Sfintei Cruci;
 12. Despre cinstirea Sfintelor icoane;
 13. Despre cinstirea Sfintelor Moaşte;
 14. Despre rugăciune;
 15. Despre Ajutorarea săracilor;
 16. Despre Învierea Domnului;
 17. Despre Naşterea Domnului;
 18. Despre virtuţile creştine;
 19. Despre păcat;
 20. Despre datoriile faţă de aproapele;
 21. Despre patima beţiei;
 22. Despre patima desfrânării;
 23. Despre participarea la Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe bisericeşti.

Alte articole despre: