Eşti aici

Examen de selecţionare pentru transferarea preoților la parohiile din mediul urban

21 Septembrie 2019 / Administrativ

Arhiepiscopia Râmnicului organizează în perioada 7 – 8.10.2019, Examenul de selecţionare pentru transferarea preoților la parohiile din mediul urban​. 

 

Susținerea examenului de intrare în oraş se desfășoară în temeiul art. 124, alin. (1) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi HSS nr. 3228/10 mai 1991, 511/1992, 4274/1993, 7320/1998, 1438/1999, 6846/1999, 5014/2001, 5504/2011  şi hotărârea nr. 2248 din 06 august 2019 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, privind tematica pentru ocuparea unui post de preot în municipii şi oraşe.

 

1. Pentru selecţionarea preoţilor în municipii şi oraşe preoţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

          - 5 ani vechime în preoţie (art. 124, alin. 1 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române + Hot. Sf. Sinod 6846/1999);

          - obligativitatea cursurilor de definitivat (Hot. Sf. Sinod 6846/1999);

          - să nu aibă impedimente canonice  (Hot. Sf. Sinod 3227/1991);

          - să nu fi avut sancţionări disciplinare în ultimii 5 ani (Hot. Sf. Sinod 3227/1991; nr. 511/25 ian. 1992; nr. 545/5 martie 2003; nr. 1199/9 iulie 2008);

          - media rezultată din: media la studii (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media administrativă pe ultimii 5 ani, toate mediile adunate şi împărţite la trei;
         - media să fie cuprinsă  între 8,51-10,00 (Hot. Sf. Sinod 3227/1991); 

          - să aibă cel puţin 5 ani de la ultimul transfer (art. 124, alin. 2 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române).

2. Examenul de selecţionare va consta din:

a) Un memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti, desfăşurată în ultimii 5 ani, certificat de protoiereu şi văzut de Chiriarhul locului, care apoi va fi prezentat oral şi în faţa Comisiei şi notat de toţii membrii comisiei;

b) O probă scrisă cu subiect formulat din domeniul teologiei dogmatice, pastorale şi misionare, care să facă dovada cunoştiinţelor actuale;

c) Susţinerea unei predici în biserică (maxim 15 min.);

d. Susţinerea unei cateheze (30 de min.) în faţa unor copii sau în biserică

e. Slujire liturgică.

3. Subiectul pentru proba scrisă se va extrage din urnă de către unul dintre candidaţi.

4. Candidaţii care vor obţine media generală la examen minimum 8,51, calculată ca medie artimetrică din notările de la probele a, b, c, d şi e vor fi declaraţi admişi.

La fiecare probă, fiecare examinator, inclusiv preşedintele comisiei, acordă câte o notă şi se face media la fiecare probă, fără rotunjiri. Mediile de la probele a, b, c, d şi e se adună şi se împart la 5, obţinându-se astfel media de selecţionare.

Media generală a examenului de selecţionare are valabilitate un an de zile de la data susţinerii, indiferent de parohia pentru care preotul sau diaconul respectiv se înscie la concurs (HSS nr. 4277/7 iulie 1993).

5. Absolvenţii de seminarii şi preoţii care au numai studii seminariale nu vor putea candida şi nu vor putea fi numiţi în postul de preoţi la oraşe.

6. Pentru o mai bună selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor de preoţi în oraşe se impune susţinerea examenului inclusiv pentru doctorii în teologie (Hotărârea Sf. Sinod nr. 5014/2001).
7. Fiii eparhiei au prioritate faţă de fiii altor eparhii.

8. Dosarul de concurs va cuprinde acte necesare pentru transferul unui preot în oraş:

* cerere cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;

* Curriculum vitae; copie BI/CI;

* copii după actele de studii (diplome şi matricole);

* adeverinţă care să ateste vechimea în preoţie (minim 5 ani);

* copii după certificatul(-ele) de acordare a gradului(-elor) profesional(-e) clerical(-e): definitivat, gradul II şi gradul I, după caz;

* dovada, eliberată de Centrul eparhial, că nu i-au fost aplicate sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;

* un memoriu scris privind activitatea pastorală, misionară şi gospodărească din ultimii 5 ani, certificat de protoiereu. Acestui memoriu i se vor anexa lista publicaţiilor (cărţi, studii, articole, predici, cateheze, alte materiale de interes bisericesc), lista conferinţelor susţinute, precum şi lista participărilor la emisiuni radio şi TV (în special la Radio Trinitas şi Trinitas TV, dar şi la alte posturi, cu binecuvântarea chiriarhului).

- Dosarele de concurs se primesc la sectorul administrativ-bisericesc în perioada 04 septembrie - 05 octombrie 2019, inclusiv.

9. Desfăşurarea examenului:

* Luni, 07 octombrie 2019, proba scrisă, începând cu ora 9.00, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae din Municipiul Râmnicu-Vâlcea.

* Marţi, 08 octombrie 2019, proba orală, la biserica bolniţă cu hramul Adormirea Maicii Domnului din incinta Centrului Eparhial, începând cu ora 8.30 (prezentarea memoriului, cateheză, predică) și proba de slujire.

 

TEMATICA PENTRU CONCURS

        Teologie dogmatică şi Misiologie

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, cele două izvoare ale Revelaţiei divine
 2. Descoperirea Sfintei Treimi în Vechiul Testament şi în Noul Testament
 3. Crearea lumii nevăzute şi văzute. Crearea omului
 4. Căderea în păcat. Urmările păcatului strămoşesc
 5. Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi Unirea ipostatică
 6. Întreita slujire a Mântuitorului, Răstignirea şi Învierea Lui
 7. Sfântul Duh şi lucrarea Sa în Biserică. Cincizecimea în actualitate
 8. Har, credinţă şi fapte bune, condiţiile subiective ale mântuirii
 9. Învăţătura despre Biserică, însuşirile Bisericii şi ierarhia Bisericească
 10. Învăţătura ortodoxă despre moarte. Judecata particulară, rugăciunile pentru cei morţi
 11. A doua venire a Domnului şi Judecata obştească, combaterea învăţăturilor eretice despre a două Venire
 12. Taina Sfântului Botez
 13. Taina Mirungerii
 14. Taina Sfintei Euharistii
 15. Taina Preoţiei
 16. Taina Pocăinţei
 17. Taina Sfântului Maslu
 18. Taina Sfintei Cununii
 19. Preacinstirea Maicii Domnului
 20. Cinstirea Sfintei Cruci în Sfânta Scripură şi la Sfinţii Părinţi
 21. Cinstirea Sfintelor icoane
 22. Cinstirea sfinţilor şi a Sfintelor Moaşte
 23. Cinstirea Duminicii în Sfânta Scripură şi la Sfinţii Părinţi

Bibliografie:

 1. Teologia Dogmatică şi Simbolică, Manual pentru Facultăţi Teologice, Vol. I + vol. II, Editura Renaşterea, 2008.
 2. Îndrumări Misionare, Bucureşti, 1986.
 3. Călăuza creştină. Sectologie, P.David, Curtea de Argeş, 1994.
 4. Învăţătura de credinţă a Bisericii, Bucureşti, 2000. Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi  azi şi în veac, Craiova, 2010.
 5. Iconomia plinirii vremilor în Hristos, Craiova, 2013.
 6. Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, Craiova, 2014.
 7. Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul, Craiova, 2015.
 8. Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii, Craiova, 2018.

PREDICI

 1. Predică la Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma)
 2. Predică la Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii)
 3. Predică la Duminica a 11 –a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)
 4. Predică la Duminica a 13 –a după Rusalii (Pilda lucrătorilor celor răi)
 5. Predică la Duminica a 19 – a după Rusalii (Iubirea vrăjmaşilor)
 6. Predică la Duminica a 22 – a după Rusalii (Bogatul nemilostiv)
 7. Predică la Duminica a 25 – a după Rusalii (Pilda Samarineanului milostiv)
 8. Predică la Botezul Domnului (6 ianuarie)
 9. Predică la Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan (30 ianuarie)
 10. Predică la Întâmpinarea Domnului (2 februarie)
 11. Predică la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai)
 12. Predică la Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie)
 13. Predică la Schimbarea la Faţă (6 august)
 14. Predică la Adormirea Maicii Domnului (15 august)
 15. Predică la Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
 16. Predică la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie)
 17. Predică la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 octombrie)
 18. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie)
 19. Predică la Sfântul Apostol Andrei (30 decembrie)
 20. Predică la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie)
 21. Predică la Taina Sfântului Botez
 22. Predică la Taina Sfintei Cununii
 23. Cuvânt la instalarea în parohie
 24. Cuvânt la vizita ierarhului în parohie
 25. Cuvânt la deschiderea anului şcolar

CATEHEZE

 1. Despre Sfânta Scriptură
 2. Despre Sfânta Tradiţie
 3. Despre Taina Sfântului Botez
 4. Despre Taina Sfintei Împărtăşanii
 5. Despre Taina Pocăinţei
 6. Despre Taina Sfântului Maslu
 7. Despre calendarul bisericesc şi stilism
 8. Despre serbarea Duminicii
 9. Despre Preacinstirea Maicii Domnului
 10. Despre cinstirea sfinţilor
 11. Despre cinstirea Sfintei Cruci
 12. Despre cinstirea Sfintelor icoane
 13. Despre cinstirea Sfintelor Moaşte
 14. Despre rugăciune
 15. Despre Ajutorarea săracilor
 16. Despre Învierea Domnului
 17. Despre Naşterea Domnului
 18. Despre virtuţile creştine
 19. Despre păcat
 20. Despre datoriile faţă de aproapele
 21. Despre patima beţiei
 22. Despre patima desfrânării
 23. Despre participarea la Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe bisericeşti

Alte articole despre: