Eşti aici

Sfântul Mucenic Mercurie Sfântul Mucenic Mercurie
8 Februarie

Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat

23 Iunie 2015 / Acatiste

Cu numirea oştirii celei adevărate, purtătorule de chinuri al cerescului Împărat, voievod preabun te-ai făcut, Teodore. Căci cu armele credinţei te-ai oştit înţelepţeşte şi ai biruit cetele demonilor şi purtător de biruinţă viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta, pe tine cu credinţă pururea te fericim.

Condacul 1

Alesule luptător, mare mucenice Teodore, al Preasfintei Treimi mărturisitor şi al păgânătăţii surpător, cu mare cinstire şi noi aducem lauda noastră cântând: Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Icosul 1

Sfinte mucenice Teodor Stratilat, care mult pe Hristos ai iubit şi pentru El te-ai jertfit, şi îngerii şi oamenii cântare îţi aduc, ca unui vrednic de acestea:
Bucură-te, ostaşul adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, viteazule ales al muceniciei;
Bucură-te, mărturisitorul credinţei creştine;
Bucură-te, mare iubitor de Dumnezeu;
Bucură-te, luminat de Duhul cel Preasfânt;
Bucură-te, risipirea întunecimii păgâne;
Bucură-te, căderea idolilor mincinoşi;
Bucură-te, vestitorul Noului Testament;
Bucură-te, glasul Evangheliei;
Bucură-te, descoperirea adevăratului Dumnezeu;
Bucură-te, următor al Crucii biruitoare;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 2-lea

În ţinutul Heracliei, pus de împărat ca Stratilat, adică voievod, sfinte Teodor ai ales mai mult pe împăratul Hristos, Căruia cântai neîncetat: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Aproape de cetate era un balaur ce cu mare înfricoşare pe toţi îi îngrozea, că mânca tot ce găsea în cale, chiar pe oameni, pe care tu l-ai omorât cu puterea lui Hristos.
Bucură-te, că pe balaur l-ai biruit;
Bucură-te, că şi pe balaurul ascuns l-ai nimicit;
Bucură-te, că prin aceasta credinţa ai adeverit;
Bucură-te, că mărturisitorul lui Hristos te-ai vădit;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat;
Bucură-te, dragoste pentru cei oropsiţi;
Bucură-te, ocrotitor al celor necăjiţi;
Bucură-te, apărătorul nostru de tot răul;
Bucură-te, al nostru ostaş biruitor;
Bucură-te, că prin tine şi noi ne întărim;
Bucură-te, că prin tine păcatul lăsăm;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 3-lea

Balaurul cel ascuns, duşmanul de moarte al neamului omenesc, s-a ridicat cu mare otrăvire, că prigoană aprigă asupra creştinilor a pornit, să nu se mai cânte: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Liciniu, împăratul păgân, s-a arătat şi mai sălbatic decât balaurul, că peste tot moarte a semănat, ca toţi creştinii să fie nimiciţi.
Bucură-te, cel înfocat de râvnă pentru Hristos;
Bucură-te, că Liciniu auzind, s-a întristat;
Bucură-te, că apoi cu mare mânie s-a pornit;
Bucură-te, că ai rămas neînfricat;
Bucură-te, că şi glas din cer ai auzit: Nu te teme;
Bucură-te, că întărit de sus, la lupta creştină ai purces;
Bucură-te, că în noua ostăşie ai intrat;
Bucură-te, că de nimic nu te-ai temut;
Bucură-te, că de chinuri nu te-ai împuţinat;
Bucură-te, iubire de Dumnezeu preafericită;
Bucură-te, dăruire mare de sine;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 4-lea

Te momea împăratul: Hai Teodor să jertfim Zeilor, dar tu pe Hristos Îl vesteai, ca pe Cel ce peste toţi zeii şi idolii S-a ridicat, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Luminat de strălucirea Lui Hristos, înaintea lui Liciniu cu îndrăznire ai stat, care văzând tăria ta s-a înfricoşat, şi ca un leu răcnind repede te-a alungat.
Bucură-te, slăvitule Stratilat;
Bucură-te, că lumina lui Hristos prin tine se vedea;
Bucură-te, că se înfricoşau păgânii în faţa ta;
Bucură-te, că te bucurai de muncile lor;
Bucură-te, că în chinuri te veseleai;
Bucură-te, că idolii cădeau şi se sfărâmau;
Bucură-te, că noua credinţă se adeverea;
Bucură-te, că Dumnezeu Cel adevărat se vestea;
Bucură-te, că te-ai făcut înfăptuitor lucrării dumnezeieşti;
Bucură-te, ales de voia de sus;
Bucură-te, sfinţenie de cer pe pământ;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 5-lea

Te-au bătut cu vine de bou, cu vergi de plumb şi cu unghii de fier te-au strunjit, cu făclii aprinse te-au ars, cu ascuţişuri te-au împuns, dar tu cântai şi mai tare: Aliluia!

Icosul al 5-lea

De Însuşi Hristos întărit, cu răbdare te-ai îmbrăcat, ca şi cu o haină de sus, şi aşa toate muncile le-ai suferit, de se mirau toţi.
Bucură-te, mucenice minunat;
Bucură-te, răbdare peste margini;
Bucură-te, îndurare pentru alţii imposibilă;
Bucură-te, suferire peste fire;
Bucură-te, credinţă atotbiruitoare;
Bucură-te, mare mărturisitor al creştinătăţii;
Bucură-te, că te avem pildă grăitoare;
Bucură-te, că te ştim următorul vrednic al lui Hristos;
Bucură-te, că din mucenicia ta te adevereşti;
Bucură-te, că din virtutea ta te arăţi;
Bucură-te, sfinte Teodor, nume prea lăudat;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 6-lea

Închis în temniţă şi cu picioarele în obezi, şi acolo cu glas mare slăveai pe Hristos, Domnul cerului şi al pământului, cântând să audă toţi: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Luminat de dumnezeiescul Duh, sfinte mucenice Teodor, darul lui Hristos a strălucit peste tine cu prisosinţă, care şi nouă ne dă bogată rodire.
Bucură-te, mucenice mult pătimitorule;
Bucură-te, om suprapământesc;
Bucură-te, înger crescut din pământ;
Bucură-te, chip de cer în lume;
Bucură-te, strălucire de cruce înviată;
Bucură-te, icoană de taină creştină;
Bucură-te, chip de Biserică a lui Hristos;
Bucură-te, făclie pe altarul cel nou;
Bucură-te, tămâia binecuvântării sfinte;
Bucură-te, mireasma cea curată;
Bucură-te, bucuria vieţii depline;
Bucură-te, Sfinte mucenic Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 7-lea

Pe Cruce răstigniţi-l striga cu furie Liciniu, şi aşa ca şi Hristos, răstignit, ai îndurat crucea jertfei celei mari, că şi ochii ţi-au fost scoşi şi mâinile şi picioarele zdrobite, fără să conteneşti din cântarea de: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Întărit de duhul cel preasfânt, cu inima plină de iubirea lui Hristos, ai trecut şi prin ultima încercare, cu biruinţa vitejiei neclintite.
Bucură-te, îndelung răbdătorule;
Bucură-te, următor cu adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, că asemenea Lui ai fost şi tu răstignit;
Bucură-te, că darul crucii ai primit;
Bucură-te, că de încununarea ei te-ai învrednicit;
Bucură-te, că moartea viaţa de sus ţi-a deschis;
Bucură-te, că orbirea ochilor vederea cerească ţi-a dat;
Bucură-te, că zdrobirea mâinilor pe cele de duh ţi-a crescut;
Bucură-te, că zdrobirea picioarelor zburător te-a făcut;
Bucură-te, bucurie ajunsă la împlinire;
Bucură-te, iubire ce şi-a găsit iubirea;
Bucură-te Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor de toată neputinţa!

Condacul al 8-lea

Nemaiştiind ce să facă prigonitorii păgâni, capul ţi-au tăiat, dar glasul tău a rămas întipărit cu marea mărturisire a lui Hristos, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Poporul s-a răsculat văzând tirania păgână, dar tu pacea de sus a lui Hristos le-ai arătat, ca biruinţa iubirii celei fără de moarte.
Bucură-te, stea între stelele muceniceşti;
Bucură-te, nume mare între cei aleşi;
Bucură-te, că amintirea ta nu se mai sfârşeşte;
Bucură-te, că la tine credincioşii aleargă;
Bucură-te, că pe cei neputincioşi îi tămăduieşti;
Bucură-te, izvor de apă tămăduitoare;
Bucură-te, că şi pe noi ne curăţeşti;
Bucură-te, o mare nădejde a noastră;
Bucură-te, că nu mai deznădăjduim sub acoperământul tău;
Bucură-te, că îndrăznire la tine căpătăm;
Bucură-te, şi al nostru bunule sprijinitor;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor de toată neputinţa!

Condacul al 9-lea

Ajuns la limanul odihnitor, ca unul ce vrednic eşti de odihnă, sfinte Teodor în locaşurile de sus ai fost primit, de unde şi nouă ajutor ne dăruieşte în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Credincioşii au ridicat în numele tău, biserică de pomenire, unde se adunau să-ţi aducă cinstire şi lauda cuvenită.
Bucură-te, cinstit de toată creştinătatea;
Bucură-te, vestit în toată lumea;
Bucură-te, că şi noi te sărbătorim;
Bucură-te, că şi noi la tine alergăm;
Bucură-te, că ne-ai învrednicit de sfintele tale moaşte;
Bucură-te, că prin acestea aproape te avem;
Bucură-te, că mare dar păstrăm;
Bucură-te, că mare comoară am câştigat;
Bucură-te, că aşa cu noi locuieşti;
Bucură-te, că între noi mereu eşti;
Bucură-te, că te avem chip de taină;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 10-lea

Sfântul şi mult pătimitorul tău trup, izvor de tămăduiri s-a făcut, că toate neputinţele şi nevoile se opresc la cei ce cântă: Aliluia!

Icosul al 10-lea

În cereasca împărăţie ai intrat, dar nici de noi nu te-a depărtat, că ne eşti rugător fierbinte către Dumnezeu, ca şi noi păgânătatea păcatelor s-o lepădăm.
Bucură-te, că înaintea lui Dumnezeu şi pe noi ne pomeneşti;
Bucură-te, că pe toţi vrei să ne câştigi;
Bucură-te, că mijloceşti neîncetat pentru noi;
Bucură-te, că ceri Domnului milostivirea;
Bucură-te, că aştepţi îndreptarea noastră;
Bucură-te, că ne chemi şi pe noi la credinţă;
Bucură-te, că ne cerţi adesea pentru nepăsarea noastră;
Bucură-te, neîndurător cu cei răi;
Bucură-te, pedepsitor al celor vicleni;
Bucură-te, şi aspru mustrător;
Bucură-te, alinarea celor nevrednici;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 11-lea

Venim şi noi cu puţina noastră cinstire, sfinte mucenice Teodor, la icoana şi sfintele tale moaşte, ca şi noi cu toţii laolaltă să cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

S-a bucurat Pământul şi s-a veselit cerul de biruinţa ta, căreia şi noi cu bucurie îi aducem laudă de mare veselie.
Bucură-te, turn al credinţei creştine;
Bucură-te, tărie a celor credincioşi;
Bucură-te, stâncă de temelie a Bisericii;
Bucură-te, că numele tău mulţi îl poartă;
Bucură-te, că prin numele tău, toţi se luminează;
Bucură-te, mărturisitor veşnic al lui Hristos;
Bucură-te, că mărturisirea ta a rămas tuturor;
Bucură-te, că vitejia ta s-a scris în cartea vieţii;
Bucură-te, voievod al creştinătăţii;
Bucură-te, şi al nostru chip preacinstit;
Bucură-te, şi a noastră laudă plăcută;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 12-lea

Multe minuni s-au făcut la mutarea ta de pe pământ, şi se fac mereu acolo unde cinstirea ta este în neoprita cântare de: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Te-a primit Hristos în locaşurile de sus, ca pe un vrednic mărturisitor al său, de unde şi nouă ne trimite ajutorul şi ocrotirea ta, sfinte Teodor.
Bucură-te, al credinţei creştine mare nume;
Bucură-te, al lui Hristos bineplăcut;
Bucură-te, a lumii cinste;
Bucură-te, a lumii sărbătoare;
Bucură-te, vrednicule de încununare;
Bucură-te, că iubirea de Dumnezeu ceresc te-a făcut;
Bucură-te, că jertfa nemuritor te-a prefăcut;
Bucură-te, că dăruirea în rod te-a crescut;
Bucură-te, că mărturisirea dregătoria de sus ţi-a dat;
Bucură-te, că vestirea Evangheliei vestit te-a arătat;
Bucură-te, că fapta şi cuvântul le-ai unit;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul al 13-lea

O, mult pătimitorule, sfinte mare mucenice Teodor Stratilat, darul lui Hristos pentru lume şi darul lumii pentru Dumnezeu, primeşte slaba noastră cântare şi ne fii ajutător în toate necazurile şi nevoile, că fără mijlocirea sfinţilor, nimic nu putem, ca şi noi să cântăm: Aliluia! (condacul  se zice de trei ori)

Icosul 1

Sfinte mucenice Teodor Stratilat, care mult pe Hristos ai iubit şi pentru El te-ai jertfit, şi îngerii şi oamenii cântare îţi aduc, ca unui vrednic de acestea:
Bucură-te, ostaşul adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, viteazule ales al muceniciei;
Bucură-te, mărturisitorul credinţei creştine;
Bucură-te, mare iubitor de Dumnezeu;
Bucură-te, luminat de Duhul cel Preasfânt;
Bucură-te, risipirea întunecimii păgâne;
Bucură-te, căderea idolilor mincinoşi;
Bucură-te, vestitorul Noului Testament;
Bucură-te, glasul Evangheliei;
Bucură-te, descoperirea adevăratului Dumnezeu;
Bucură-te, următor al Crucii biruitoare;
Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Condacul 1

Alesule luptător, mare mucenice Teodore, al Preasfintei Treimi mărturisitor şi al păgânătăţii surpător, cu mare cinstire şi noi aducem lauda noastră cântând: Bucură-te, Sfinte mucenice Teodor, tămăduitor a toată neputinţa!

Alte articole despre: